Beppu

Jigoku meguri = Hell Pilgrim

海地獄  Umi jigoku (Sea Hell)

鬼石地獄  Oniishi Jigoku (Ogre stone Hell)

かまど地獄  Kamado Jigoku (Cooking pot Hell)

鬼山地獄 Oniyama Jigoku (Ogre mountain Hell)

白池地獄 Shiraike Jigoku (White pond Hell)

血の池地獄  Chinoike Jigoku (Blood pond Hell)

竜巻地獄 Tatsumaki jigoku  (Tornado Hell)

Related Tours

Kuju

 

 

 

Kurokawa